апэм


апэм


нареч. раньше, в прошлом

Нахьыпэм, ыпэм, пасэм
Апэм щыIэгъэ цIыфхэр
Апэм ахэлъыгъэ шIошъхъуныгъэ пхэнджхэр цIыфмэ ахэгъэзыгъэн фае

Толковый словарь адыгейского языка. - Майкоп, издание второе, переработанное. . . 2006.